Warunki udziału:

Flughafen München GmbH
E-Learning

Organizatorem narzędzia E-Learning ze zintegrowanym quizem wiedzy jest spółka Flughafen München GmbH.

Dostawcą narzędzia E-Learning jest spółka Flughafen München GmbH.

Flughafen München GmbH (FMG)

prawnie reprezentowana przez dyrektorów zarządzających Dr. Michael Kerloh, Thomas Weyer i Andrea Gebbeken

Nordallee 25
Skr. poczt. 23 17 55
85326 München

Kontakt za pośrednictwem

Dział ds. lotnictwa – marketing i cyfryzacja

Stephanie Heidenreich

Telefon: +49 89 975 33 174 Telefaks: +49 89 975 33 106

Flughafen München GmbH rozlosuje wśród wszystkich uczestników następujące nagrody:

  • 3 podróże do Monachium: 3 x bilet dla 2 osób, na rejs z Polski do Monachium, łącznie z 3 noclegami ze śniadaniem w 4-gwazdkowym hotelu w Monachium
  • 3 zegarki na rękę Junker
  • 3 czarne walizki kabinowe z logo Lufthansy

1. E-Learning

1. Dziewięciu zwycięzców zostanie wybranych spośród wszystkich uczestników e-learningu poprzez udany udział w programie E-learning / "Quizie wiedzy". E-learning jest prowadzony przez Flughafen München GmbH, Nordallee 25, skr. poczt. 23 17 55, 85326 Monachium (organizator).

2. Udział

2.1 Aby wziąć udział w e-learningu, uczestnicy muszą zarejestrować się na stronie internetowej www.lufthansa.munich-airport-elearning.de w okresie od 21 października 2019 r. do 30 listopada 2019 r. W ramach naszego e-learningu uczestnicy otrzymają 14 pytań, na które muszą odpowiedzieć prawidłowo i 4 szpilek, które należy umieścić na mapie świata. Zwycięży 9 (dziewięciu) Uczestników, którzy w najkrótszym czasie udzielą prawidłowych odpowiedzi na pytania i postawią szpilki najbliżej właściwego miejsca na mapie świata, w najkrótszym czasie.

2.2 Do udziału w programie E-Learning/quizie wiedzy uprawniona jest każda osoba, która ukończyła 18. rok życia. Pozostałe osoby są wykluczone z udziału; takim osobom nie mogą również zostać wręczone nagrody.

2.3 Za prawidłowość przekazanych danych osobowych odpowiada uczestnik.

2.4 Przekazane dane osobowe muszą być zgodne z prawdą; w przeciwnym razie osoba, która podała błędne dane, zostanie wykluczona z programu E-Learning/quizu wiedzy zgodnie z § 3 ust. 4 niniejszych Warunków udziału. Zwycięzca zostanie poinformowany drogą elektroniczną lub drogą pocztową.

3. Wykluczenie z udziału w programie E-Learning/quizie wiedzy/typowaniu odpowiedzi

3.1 Pracownicy spółki Flughafen München GmbH i spółek powiązanych oraz członkowie ich rodzin są wykluczeni z udziału w programie E-Learning/quizie wiedzy.

3.2 Spółka Flughafen München GmbH zastrzega sobie prawo do wykluczenia z programu E-Learning osób, które naruszają niniejsze Warunki udziału.

3.3 Z udziału wykluczone są również osoby, które korzystają z niedozwolonych środków pomocniczych lub w inny sposób uzyskują korzyści, np. poprzez manipulację. Udział musi mieć charakter indywidualny. Wyklucza się również udział przez kluby/stowarzyszenia itp.; ponadto niedozwolone jest korzystanie z systemów elektronicznych zgłoszeń (robotów itp.). W takich przypadkach nagrody mogą zostać odebrane i muszą zostać zwrócone również w późniejszym czasie.

3.4 Niedozwolone jest również podawanie fałszywych danych osobowych.

3.5 O powodach dyskwalifikacji dany uczestnik zostanie poinformowany e-mailem.

4. Przeprowadzenie i realizacja: zakończenie

4.1 Lotnisko w Monachium wyłoni zwycięzców spośród wszystkich uczestników, którzy pomyślnie ukończyli program E-Learning/Knowledge Quiz do 30 listopada 2019 r., odpowiedzieli prawidłowo na pytania i osiągnęli najniższy wynik kilometrowy, stawiając szpilkę najbliżej właściwego miejsca na mapie świata. Jeśli liczba kilometrów jest taka sama dla kilku uczestników, zwycięzcą zostanie gracz, który kliknął na właściwe miejsce w najkrótszym czasie.

4.2 FMG zawiadomi zwycięzców drogą elektroniczną lub pocztową. Prawo do nagrody powstaje wyłącznie w momencie otrzymania powiadomienia o wygranej. Zwycięzcy mogą być wymieniani z imienia i nazwiska. Publiczne wskazanie zwycięzców odbywa się bez gwarancji. Uczestnik wyraźnie zgadza się na taką formę wskazania zwycięzców. Za prawidłowość przekazanych danych kontaktowych odpowiada uczestnik. Prawo do nagrody wygasa, gdy zwycięzca w ciągu dwóch tygodni od przesłania powiadomienia o wygranej nie potwierdzi wygranej wobec spółki Flughafen München GmbH. Prawo do nagrody wygasa również w sytuacji, gdy w ciągu trzech miesięcy od przesłania pierwszego powiadomienia o wygranej niemożliwe będzie przekazanie jej zwycięzcy z powodów leżących w jego osobie.

4.3 Przedmioty prezentowane w ramach programu E-Learning jako nagrody nie muszą być koniecznie identyczne z wygranymi przedmiotami. Spółka Flughafen München GmbH może wybrać przedmioty o przeciętnym gatunku i jakości, równowartościowe przedmiotom prezentowanym jako nagrody.

4.4 Doręczenie nagród następuje zwykle w ciągu 9 tygodni od zakończenia programu E-Learning.

4.5 Nagrody w żadnym razie nie będą wypłacane w gotówce. Dotyczy to również sytuacji, gdy nie ma możliwości dostarczenia wygranej w prezentowanej wersji. W takim przypadku zwycięzca otrzyma inną nagrodę o podobnej wartości lub voucher o wartości pierwotnej nagrody. Voucher musi zostać wykorzystany za jednym razem. Również vouchery nie będą wypłacane w gotówce.

4.6 Prawo do wygranej lub ewentualnego przedmiotu zastępczego nie może zostać scedowane.

5. Gwarancja i odpowiedzialność

5.1 Spółka Flughafen München GmbH nie ponosi odpowiedzialności za wady fizyczne i prawne wybranych nagród.

5.2 Spółka Flughafen München GmbH nie odpowiada za szkody, które mogą powstać w wyniku awarii, opóźnień lub zakłóceń w przesyle, awarii urządzeń technicznych lub zakłóceń serwisowych, nieprawidłowych treści, utraty lub usunięcia danych, wirusów lub w inny sposób wpływający na udział w programie E-Learning/quizie wiedzy, chyba że takie szkody zostały spowodowane przez spółkę Flughafen München GmbH (jej organy, pracowników lub przedstawicieli) celowo lub w sposób noszący znamiona poważnego zaniedbania bądź wynikają z naruszenia zasadniczych obowiązków. Powyższe nie wpływa na odpowiedzialność za szkody spowodowane narażeniem na utratę życia, uszkodzeniem ciała i naruszeniem zdrowia lub określone w ustawie o odpowiedzialności cywilnej za produkt.

6. Przedwczesne zakończenie programu E-Learning

Spółka Flughafen München GmbH zastrzega sobie prawo do przerwania programu E-Learning w dowolnym momencie bez uprzedniego zawiadomienia, a także do jego modyfikacji lub zakończenia. Spółka Flughafen München GmbH skorzysta z takiej możliwości zwłaszcza w przypadku, gdy prawidłowe przeprowadzenie konkursu nie będzie zagwarantowane ze względów technicznych lub prawnych. W przypadku gdy takie zakończenie będzie spowodowane zachowaniem uczestnika, spółka Flughafen München GmbH może zażądać od danej osoby odszkodowania za poniesione szkody.

7. Ochrona danych

7.1 Uczestnik wyraźnie zgadza się na gromadzenie i wykorzystywanie przekazanych przez niego danych osobowych przez okres realizacji programu E-Learning przez spółkę Flughafen München GmbH lub osobę trzecią, której spółka Flughafen München GmbH zleciła przeprowadzanie i realizację programu E-Learning.

7.2 Uczestnik wyraźnie zgadza się na to, aby został wymieniony w statystyce graczy z imienia i nazwiska.

7.3 Uczestnik może w każdej chwili wycofać w formie pisemnej (np. wysyłając list pocztą, telefaksem lub e-mailem na adres digital@munich-airport.de) zgodę udzieloną spółce Flughafen München GmbH na przechowywanie i wykorzystywanie jego danych oraz tym samym może zrezygnować z udziału w programie E-Learning/quizie wiedzy.

8. Postanowienia pozostałe

8.1 Konkurs podlega przepisom prawa niemieckiego bez uszczerbku dla uprawnień uczestnika jako konsumenta, które stosowane byłyby w braku wyboru prawa.

8.2 Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji na każdym etapie trwania Konkursu Uczestników postępujących w sposób niezgodny z niniejszymi Warunkami Konkursu lub z przepisami prawa.

8.3 Jeżeli któreś z warunków jest lub okaże się nieskuteczne, nie narusza to ważności pozostałych warunków.

8.4 Flughafen München GmbH może w każdej chwili zmienić niniejsze Warunki udziału bez uprzedniego zawiadomienia i bez podania przyczyn. Uczestnicy zostaną niezwłocznie poinformowani o takich zmianach. Uzupełnienia i uzgodnienia dodatkowe wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.